Toelatingsbeleid Nelson Mandela school

Uw kind aanmelden op de Nelson Mandela? Hoe gaat dat in zijn werk?

kinderenrij

Als een kind vier jaar is, kan het naar de Nelson Mandela School. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stads breed gelijk toelatingsbeleid.

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden op de Mandela

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

De Nelson Mandelaschool organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten/rondleidingen. Heeft u hiervoor interesse? Klik dan hier voor het overzicht van de dagen waarop de bijeenkomsten worden georganiseerd en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

IMG_7451

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op http://schoolwijzer.amsterdam.nl/ postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Heeft u belangstelling voor een ouderinitiatief?

Op de Mandelaschool is een ouderinitiatief (ook wel groepsaanmelding genoemd) mogelijk.

Bij een ouderinitiatief nemen ouders gezamenlijk de stap om hun kinderen als groep bij een school in hun wijk aan te melden. Op deze wijze wordt of blijft de school een afspiegeling van de wijk.

Bij alle kinderen van de groepsaanmelding moet de school een voorrangsschool zijn en ook de school van 1ste voorkeur zijn. De groep moet uit minimaal 6 kinderen bestaan, die in hetzelfde schooljaar vier jaar worden.

Wanneer het tot zo’n ouderinitiatief komt, zijn deze kinderen zeker van een plaats op onze school. Zij zullen als groep bij elkaar worden geplaatst.

Heeft u interesse om samen met andere ouders een ouderinitiatief op onze school te organiseren, neem dan contact op met de directeur.

Klik HIER voor meer informatie over het ouderinitiatief op de Nelson Mandelaschool en kom via de speciale Facebook pagina direct in contact met de ouders die het ouderinitiatief op de Mandela hebben opgezet.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij helpdesk van het BBO.

Wat moet u doen

Als de Nelson Mandela School uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij onze administratie in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl.  Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013:                   1 november 2016
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013:     2 maart 2017
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014:                    1 juni 2017
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014:                   2 november 2017

Een plaats op de Mandela

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaats garantie).
 2. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de    school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment is er op de Nelson Mandela voor alle aangemelde kinderen plaats.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

141121%20Brochure%20'Naar%20de%20Basisschool'%202015-2016

Klik hier voor de brochure: Naar de basisschool….

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of via mail:  toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Leerlingen van andere scholen / Zij-instromers

Het komt voor dat ouders gedurende het schooljaar hun kind op onze school willen plaatsen. We gaan er vanuit dat ouders zelf de oude school op de hoogte hebben gesteld van hun besluit. Vervolgens maakt de directie / IB een afspraak met de ouders. Het is belangrijk dat ouders aangeven waarom zij willen veranderen van school en wat de verwachtingen zijn. Indien er plaats is op onze school, zal de intern begeleider van onze school eerst contact opnemen met de school waar het kind vandaan komt. Vervolgens vraagt de school onderwijskundige informatie op bij de vorige school. Daarnaast neemt de Intern begeleider een aantal toetsen af bij het kind om de leerresultaten te bekijken.

Daarna gaat het kind op bezoek in de klas, zodat we de gelegenheid hebben het kind te observeren in de groep. Indien op grond van de hierboven beschreven procedure de school en de ouders het eens worden, wordt besloten of het kind aangenomen wordt en in welke groep het wordt geplaatst.