Protocol Nieuwe Media op de Nelson Mandela

social-cluster-700x672

 

 

Protocol voor nieuwe media

Sinds de school internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen die wij ongeschikt achten voor leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.

De school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, op dit gebied eigen verantwoordelijkheid bij te brengen.

Het omgaan met internet wordt als leerpunt binnen de school gezien. Wij kiezen voor wat betreft het gebruik van internet voor het ‘pedagogisch’ filter. De school confronteert niet bewust met genoemde uitingen. De leerkrachten zullen leerlingen aanspreken op en begeleiden bij ongewenst gedrag op internet. Op school geldt voor al het personeel dat het niet is toegestaan sites op te roepen rond de thema’s geweld, seks en racisme die niet aansluiten bij de pedagogische opdracht van de school.

Schoolafspraken

 1. Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen en leerkrachten van onze school, onafhankelijk van de plaats waar zij school gerelateerde media gebruiken.
 2. De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 3. In de school is het gebruik van mobiele apparaten alleen toegestaan voor onderwijskundige doelen.
 4. Bij het vertonen van films en televisieprogramma’s wordt de Kijkwijzer in acht genomen. De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen.
 5. Leerlingen mogen voor lesopdrachten internet gebruiken; personeel van de school kijkt over de schouders mee.
 6. De school leert de leerlingen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken op internet.
 7. Mediatools worden voor onderwijskundige doelen gebruikt.
 8. Het is het schoolpersoneel niet toegestaan om buiten schooltijd contact op te nemen met leerlingen via de sociale media.
 9. Bij het publiceren van foto- en filmmateriaal van leerlingen in schoolsituaties neemt de school de wettelijke regels rond privacy in acht. De school heeft hiervoor een privacyreglement.
 10. Als er zich onregelmatigheden voordoen, wordt dit gemeld bij de directie. Deze houdt hiervan een logboek bij. Op deze wijze krijgen we inzicht in het oneigenlijk gebruik van ICT- middelen op school.Afspraken met leerlingen
 11.  Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals namen, adressen en telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht.
 12. Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnorm voldoen.
 13.  Vertel het meteen aan de leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort.
 14. Houd je je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 15. Leg nooit verdere contacten vanuit school met iemand, zonder toestemming van je leerkracht.
 16. Verstuur bij berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen.
 17. Beantwoord nooit berichten waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort, het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 18. Verstuur ook zelf dergelijke berichten niet.
 19. Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
 20. Je mag geen aankopen doen via het internet van school.
 21. Wanneer je via internet gepest wordt moet je dit aan je ouders, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen.