Verzuim en verlof

Geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim

Wij maken op de Mandela een verschil tussen geoorloofd-, en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

In de leerplichtwet is geregeld in welke situaties sprake is van geoorloofd verzuim:

 • wegens ziekte van de leerling;

Wanneer uw kind ziek is verzoeken wij u voor aanvang van de lessen daarvan melding te maken, opdat we weten waar het kind is. Dit kunt u doen via een telefoontje of e-mail naar de administratie van de school;

tel.: 0206942768 / nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl

 • bezoek aan arts / tandarts;

Wij vragen u bezoeken aan de (huis)arts / tandarts, zoveel als mogelijk in te plannen voor en na schooltijd. Wij realiseren ons dat dit niet altijd mogelijk is. In die gevallen dat een bezoek aan de arts / tandarts toch onder schooltijd valt, vragen wij u het bezoek tijdig te melden bij de leerkracht en de administratie en hen vooraf of achteraf te voorzien van een kopie van de afsprakenkaart.

 • als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school is ontzegd;
 • wegens vervulling van plichten van de leerling die voortvloeien uit godsdienst of als het gezin wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan;

Levensovertuiging: De school volgt hierin de Amsterdamse richtlijnen; 1 dag per verplichting.

Ouders moeten de twee bovenstaande mogelijkheden tot geoorloofd verzuim altijd schriftelijk binnen het wettelijk vastgestelde tijdspad (zie informatiekalender) aanvragen via het daarvoor bestemde formulier; aanvraag extra verlof (aan te vragen via de administratie van de school) en de vereiste bijlagen.

De ouders zullen ten alle tijden het besluit van de directeur moeten afwachten voordat zij een vakantie boeken.

De directeur mag maar eenmaal en voor ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar vakantieverlof verlenen.

Vakantieverlof mag en zal niet worden verleend in de eerste en laatste 2 lesweken van het schooljaar of gekoppeld aan de vastgestelde schoolvakanties.

Overige verlofaanvragen gewichtige omstandigheden

De directeur mag voor ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt hierbij dus de aanvraag voor verlof. In de meeste gevallen zal de directeur bij verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden om advies vragen bij de leerplichtplus ambtenaar. dit advies zal zwaar meewegen in de uiteindelijke beslissing van de directeur.

Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, zal de schriftelijke aanvraag inclusief de benodigde bijlagen altijd worden voorgelegd aan de leerplichtplus ambtenaar. Deze beslist uiteindelijk over de verlofaanvraag.

Ongeoorloofd verzuim

Van ongeoorloofd verzuim spreken we wanneer uw kind geen toestemming heeft voor het verzuim. Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur lestijd binnen 4 opeenvolgende lesweken te melden aan de leerplichtambtenaar. Wij informeren de ouders van de leerling, vooraf per brief, over de melding bij de leerplichtplus ambtenaar.

Als school kunnen en mogen wij ook besluiten om verzuim ook eerder aan de leerplichtplus ambtenaar melden, dus voordat er sprake is van ongeoorloofd verzuim van 16 uur lestijd binnen 4 lesweken. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • 0ngeoorloofd verzuim van minder dan 5 dagdelen in 4 lesweken;
 • regelmatig te laat komen;
 • zorgwekkend ziekteverzuim;
 • twijfel bij ziekmeldingen;
 • verzuim rondom schoolvakanties;
 • ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag;
 • vertrek naar het buitenland.

Na ontvangst van een melding stelt de leerplichtplusambtenaar een onderzoek in. Dit kan bestaan uit het inwinnen van nadere informatie bij de school en eventueel bij derden, of het oproepen van de ouders voor een gesprek of verhoor. De leerplichtplusambtenaar zal op basis van het onderzoek allereerst proberen afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Heeft dit geen resultaat, dan kan de leerplichtplusambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken.

Kinderen jonger dan 6 jaar

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat uw kind vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment, totdat uw kind zes jaar oud wordt geldt het volgende:

 • ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van schoolbezoek voor ten hoogste vijf uren per week;
 • hiernaast kan de schooldirecteur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week vrijstelling van schoolbezoek verlenen.