AMOS unIQ

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam

IMG_7434

AMOS unIQ is onderwijs voor hoogbegaafde kinderen – dat zijn kinderen met een IQ hoger dan 130, die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor is de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig, terwijl ze er emotioneel wél behoefte aan hebben.

AMOS unIQ biedt deze kinderen een plek waar zij op hun eigen intellectuele niveau worden uitgedaagd, terwijl ze tegelijk om kunnen gaan met leeftijdsgenoten die net zoals zij hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn welkom.

Welzijn van uw kind staat voorop

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken. De lesstof die binnen AMOS unIQ aangeboden wordt past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar worden in veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, chinees, schaken, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma. Door dit brede aanbod levert AMOS unIQ hoogbegaafde leerlingen af die goed voorbereid aan hun middelbare schoolperiode kunnen beginnen, en later hun plek kunnen innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.onderwijs voor hoogbegaafden Amsterdam Amos UnIQ

Ouderbijdrage AMOS unIQ

Vanaf 1 augustus 2017 wordt de basis van het onderwijs binnen AMOS unIQ betaald vanuit de middelen voor passend onderwijs die AMOS als bestuur voor alle leerlingen ontvangt. Deze middelen dienen evenwichtig te worden verdeeld onder verschillende leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. AMOS unIQ kent hierdoor een grens aan het maximum aanmeldingen. Voor alle AMOS unIQ locaties samen geldt een maximum van 160 leerlingen. Wel vragen wij nog een vrijwillige ouderbijdrage van €225 per leerling om de kosten van excursies te dekken. Deze bijdrage is aanvullend op de reguliere vrijwillige ouderbijdrage van de school. Wij verzoeken de ouders van de AMOS unIQ-leerlingen vriendelijk om de genoemde ouderbijdrage jaarlijks voor 1 oktober te betalen op rekening NL46 RABO 0393 8123 40 of ons te machtigen dit bedrag d.m.v. automatische incasso van hun rekening af te schrijven. Hiervoor ontvangen de betreffende ouders aan het begin van het schooljaar een brief met antwoordstrook. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar bij het niet voldoen van deze bijdrage kan het zijn dat wij uw kind uit moeten sluiten van deelname aan deze excursies, uiteraard is er dan een vervangend onderwijsprogramma voor deze kinderen.

Gift en Vrienden van AMOS unIQ

Voor het inhuren van de vakleerkrachten voor onze extra vakken (op dit moment: Spaans, Chinees en schaken) zijn wij volledig afhankelijk van giften. Gemiddeld genomen is er per leerling een bedrag van € 380 nodig om dit aanbod in stand te houden. Wij zouden het erg waarderen wanneer u per kind dat AMOS unIQ bezoekt een gift van € 380 overmaakt op NL46 RABO 0393 8123 40. Kan en wilt u meer geven, dan mag dat natuurlijk! U helpt ons dan om lagere giften door mensen met een kleinere beurs op te vangen en zo AMOS unIQ voor iedereen in stand en toegankelijk te houden. Door onze ANBI-status is uw gift fiscaal aftrekbaar. De komende tijd zult u vanuit de Vrienden van AMOS unIQ geïnformeerd worden over activiteiten voor u als ouder/verzorger.

Welke kinderen komen in aanmerking voor AMOS unIQ? 

Ieder kind bij wie het regulier onderwijs niet genoeg aansluit vanwege zijn of haar hoogbegaafdheid, kan worden aangemeld bij AMOS unIQ. We denken dan aan kinderen die ofwel een voorsprong hebben en met hun vragen niet meer voldoende terecht kunnen op hun basisschool, of aan kinderen die door hun hoogbegaafdheid juist een achterstand hebben opgelopen, omdat ze niet meer graag naar school gaan. Als algemene richtlijn hanteren we een IQ hoger dan 130 en een verbaal en performaal IQ hoger dan 125. Kleine testafwijkingen zijn mogelijk, maar worden besproken.

Doorstroom binnen de Nelson Mandelaschool

Jaarlijks wordt gekeken naar welke leerlingen mogelijk baat hebben bij een doorstroom naar Amos unIQ. Leerlingen die reeds op de Nelson Mandelaschool zitten krijgen daarbij voorrang op leerlingen van buitenaf. Het plaatsen bij Amos unIQ gaat vervolgens volgens dezelfde procedure als leerlingen van buitenaf. Plaatsing bij Amos unIQ is altijd afhankelijk van het aantal beschikbare plekken.

Meer informatie over AMOS unIQ…

Op de website van de school en op www.amosonderwijs.nl vindt u meer informatie over AMOS unIQ en over de toelatingsprocedure. Ook kunt u ons volgen op twitter via @AMOS_unIQ