Toelatingsbeleid Nelson Mandela school

Uw kind aanmelden op de Nelson Mandela? Hoe gaat dat in zijn werk?

kinderenrij

Als een kind vier jaar is, kan het naar de Nelson Mandela School. Sinds enkele jaren gaat op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden op de Mandela

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2019).

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

De Nelson Mandelaschool organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten/rondleidingen. Heeft u hiervoor interesse? Klik dan hier voor het overzicht van de dagen waarop de bijeenkomsten worden georganiseerd en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

IMG_7451

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Heeft u belangstelling voor een ouderinitiatief?

Op de Mandelaschool is een ouderinitiatief (ook wel groepsaanmelding genoemd) mogelijk.

Bij een ouderinitiatief nemen ouders gezamenlijk de stap om hun kinderen als groep bij een school in hun wijk aan te melden. Op deze wijze wordt of blijft de school een afspiegeling van de wijk.

Bij alle kinderen van de groepsaanmelding moet de school een voorrangsschool zijn en ook de school van 1ste voorkeur zijn. De groep moet uit minimaal 6 kinderen bestaan, die in hetzelfde schooljaar vier jaar worden.

Wanneer het tot zo’n ouderinitiatief komt, zijn deze kinderen zeker van een plaats op onze school. Zij zullen als groep bij elkaar worden geplaatst.

Heeft u interesse om samen met andere ouders een ouderinitiatief op onze school te organiseren, neem dan contact op met de directeur.

Klik HIER voor meer informatie over het ouderinitiatief op de Nelson Mandelaschool en kom via de speciale Facebook pagina direct in contact met de ouders die het ouderinitiatief op de Mandela hebben opgezet.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij helpdesk van het BBO.

Wat moet u doen

Als de Nelson Mandelaschool uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij de administratie van onze school in.

 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier)

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015                        6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016                                        5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016                                      1 november 201

Een plaats op de Mandela

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 6. Het kind heeft geen voorrang op deze school. 6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 8. Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:

Op dit moment is er op de Nelson Mandela voor alle aangemelde kinderen plaats.

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering: Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

141121%20Brochure%20'Naar%20de%20Basisschool'%202015-2016

Klik hier voor de brochure: Naar de basisschool….

Leerlingen van andere scholen / Zij-instromers

Het komt voor dat ouders gedurende het schooljaar hun kind op onze school willen plaatsen. We gaan er vanuit dat ouders zelf de oude school op de hoogte hebben gesteld van hun besluit. Vervolgens maakt de directie / IB een afspraak met de ouders. Het is belangrijk dat ouders aangeven waarom zij willen veranderen van school en wat de verwachtingen zijn. Indien er plaats is op onze school, zal de intern begeleider van onze school eerst contact opnemen met de school waar het kind vandaan komt. Vervolgens vraagt de school onderwijskundige informatie op bij de vorige school. Daarnaast neemt de Intern begeleider een aantal toetsen af bij het kind om de leerresultaten te bekijken.

Daarna gaat het kind op bezoek in de klas, zodat we de gelegenheid hebben het kind te observeren in de groep. Indien op grond van de hierboven beschreven procedure de school en de ouders het eens worden, wordt besloten of het kind aangenomen wordt en in welke groep het wordt geplaatst.