School

Over onze school

basisschool Amsterdam Nelson Mandela school

De Nelson Mandela is een echte buurtschool in Amsterdam-Oost. Een centrale plek in de wijk, die veel mensen weten te vinden. Als school willen wij graag de verbinding leggen met de wereld om ons heen. Met ouders, buurtbewoners, wijkorganisaties. Dat begint met goede relaties in de school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op De Mandela ontdekken wie zij zijn, en wat zij willen in het leven. Welke mogelijkheden en beperkingen zij hebben. En ook hoe dat bij een ander werkt, hoe een ander voelt en denkt.

Uitgangspunten van ons onderwijs:

  • Iedereen heeft talenten, die we samen willen ontdekken en ontwikkelen
  • Elk kind, op welk niveau het ook zit, kan nieuwe dingen leren
  • Leerlingen horen zich op school veilig te voelen
  • We dagen kinderen uit om hun eigen mening te vormen, met respect voor de mening van anderen
  • Er is ruimte voor de eigen identiteit en de ontwikkeling daarvan, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten

Identiteit van onze school

DSC_5855

“Wij willen een school zijn, waar de belevingswereld van kinderen uit de hedendaagse Amsterdamse samenleving elkaar ontmoeten; multicultureel en multireligieus.”

Onze Oecumenische identiteit geven wij vorm door de kinderen in contact te brengen met allerlei culturen en godsdiensten, zoals die voorkomen in de hedendaagse Amsterdamse samenleving, waarin onze leerlingen opgroeien. Dit doen we bijvoorbeeld door verhalen te vertellen en feesten te vieren. Kernbegrippen daarbij zijn begrip en respect.

Dit vraagt inzet van iedereen die deel uitmaakt van de gemeenschap van onze school.Wij willen bruggen slaan tussen culturen en godsdiensten en we vragen aan iedereen die bij onze school betrokken is om die verantwoordelijkheid te nemen.

“De Nelson Mandela is een oecumenische school die streeft naar een schoolpopulatie die de culturele diversiteit van de hedendaagse Amsterdamse samenleving, op een evenwichtige manier weerspiegelt.”

In dit verband gaan we uit van de gelijkwaardigheid van alle mensen zonder onderscheid te maken naar sekse, etniciteit, uiterlijke kenmerken of politieke overtuiging, sociale omstandigheden of andere status.

Daarbij houden we rekening met verschillen in buitenschoolse kennis, taalvaardigheid, sociale kennis/ vaardigheden, intelligentie, wegen van bewustwording en tempo.

We streven ernaar onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven die hen instaat stelt om op eigen wijze volwaardig vorm te geven en actief deel te nemen aan een democratische samenleving die multicultureel, multi-etnisch en multireligieus van samenstelling is.

De ‘Vreedzame’ Nelson Mandela School

DSC_5851

We besteden op de Nelson ook veel aandacht aan een prettige sfeer, maar stellen ook hoge eisen aan de leerlingen.

Het leerkrachtenteam doet er alles aan om uit uw kinderen “te halen wat er in zit”. Dit lukt, vinden wij, vooral als de kinderen het naar hun zin hebben op school. Uiteindelijk zien wij het als onze belangrijkste taak dat de leerlingen veel leren en gelukkige mensen worden. Naast de onderwijstaak hebben de leerkrachten ook een pedagogische opdracht. Zij dienen een veilig klimaat te scheppen waarbij de belangrijkste kernwoorden zijn:

betrokkenheid, veiligheid en geborgenheid, duidelijkheid en structuur.

Wij vinden, dat kinderen zich prettig moeten voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. In de omgang met de kinderen gaan de leerkrachten uit van duidelijke waarden en normen.

Wij willen de kinderen eerlijkheid, respect en vertrouwen bijbrengen, ze helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen. We menen dat kinderen die betrokken zijn bij het leerproces en met plezier naar school gaan, tot betere resultaten komen. We proberen zoveel mogelijk die betrokkenheid en dat plezier te stimuleren. Onze school besteedt daarom veel aandacht aan het pedagogische klimaat.

Het is belangrijk dat kinderen zich op school op hun gemak en vooral veilig voelen. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot betere leerresultaten.    Een prettig werkklimaat en een goede sfeer ontstaan door duidelijke regels en afspraken te hanteren en vooral door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarnaast organiseren we tal van activiteiten waarop de kinderen zich kunnen verheugen.