Ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders

ouders_graag_gezien_760_px_1

 Onze leerlingen zitten bijna 28 uur per week op school. Dat is erg veel. Om hen in deze tijd zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, is een goede samenwerking tussen school en thuis vereist. Het is belangrijk om van elkaar te weten wat er met uw kind gedaan wordt, hoe, en waarom. Als school en thuis niet naast elkaar maar mét elkaar bezig zijn met het kind, komt dit ten goede van zijn of haar ontwikkeling.

De ouders mogen van de school verwachten dat er effectief gewerkt wordt aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen, dat geprobeerd wordt uit elk kind de maximale mogelijkheden te halen, dat het team structureel bezig is met het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs en dat de leerresultaten regelmatig met de ouders worden besproken.

De school verwacht van de ouders dat zij de schooldoelstellingen, regels en afspraken onderschrijven en steunen, dat zij interesse tonen in de vorderingen van hun kind en betrokken zijn bij het schoolgebeuren.

Informatievoorziening aan de ouders

 Onze leerkrachten zijn dagelijks na afloop van de lessen op school aanwezig om even van gedachten te wisselen over uw kind. Voor een echt gesprek kunt u wel het beste van te voren een afspraak maken, zodat u er zeker van bent dat de leerkracht alle tijd voor u alleen heeft.

Met de directie kan in veel gevallen ook onder schooltijd een afspraak worden gemaakt. Een huisbezoek van de leerkracht behoort tot de mogelijkheden.

In de loop van een schooljaar worden er drie ‘tien minutengesprekken’ gepland. De vorderingen van uw kind worden dan besproken. Deze gesprekken zijn voor de ouders verplicht. De data van deze gesprekken staan in onze informatiekalender.

Alle ouders zijn van harte welkom op de wekelijkse koffie ochtenden in de ouderruimte.

In dit komende schooljaar zullen er ook weer verschillende informatie/thema avonden – ochtenden, worden georganiseerd over bepaalde thema’s die gelinkt zijn aan het onderwijs op de Mandela.

Aan het begin van ons schooljaar ontvangen ouders van nieuwe leerlingen de Nelson Mandela schoolgids. De schoolgids is ook digitaal te vinden op onze website. Daarnaast krijgen alle ouders onze schoolinformatie kalender. Deze laatste is een supplement van de schoolgids en bevat alle specifieke (data, vakanties enz.) informatie van het betreffende schooljaar.

Een keer in de 4 á 5 weken verschijnt onze nieuwsbrief met de meest actuele informatie.

Inspraak

IMG_7441

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit maximaal drie ouders en drie teamleden. De directieleden zijn adviserend lid zonder stemrecht en aanwezig tijdens MR bijeenkomsten op oproep. De M.R. is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school. De M.R. komt vier tot zes maal per jaar bij elkaar. De namen en functies van onze huidige M.R. leden kunt u vinden in onze Informatiekalender en op de MR-pagina op onze website.

Verder beschikt de Mandela over een ouderraad die ingezet kan worden bij tal van schoolactiviteiten: het groepslezen, de schoolbibliotheek, het assisteren bij feesten, sportdagen en schoolreisjes enz. Ook de samenstelling en contactgegevens van de OR zijn terug te vinden op de OR-pagina van onze website.

IMG_7443