MR

Aan de Nelson Mandelaschool is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit ouders (de oudergeleding) en de leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur van de school kan gevraagd worden als adviseur de zitting van de raad bij te wonen.

Welke activiteiten?

De MR legt samen met de directie wederzijds een aantal agendapunten vast, waar zij zich dit jaar op focussen. Een aantal van deze punten komt vanuit de directie, bijvoorbeeld omdat de MR op die punten zal moeten instemmen. Maar er zijn ook punten die vanuit de MR komen.

Zaken die die jaarlijks besproken worden, zijn o.a.; het Mandela-onderwijsjaarplan, de begroting, het vakantie- en vrije dagen rooster, de formatie, ouderbetrokkenheid, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RiE), de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP), de ouderbijdrage.

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding:

Vacature

Lara Gerbrandy-Scheuders (moeder van Sacha en Theije)

Y. Azzouzi (vader van Younes en Adam)

Leerkrachtengeleding:

Pieter Danes (Gymnastiek)

Laura van Gils (Groep 8 UnIQ)

Vergaderingen?

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen, zie hiervoor de schoolkalender. De vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom als toehoorder, behalve als van tevoren wordt aangegeven dat een agendapunt vertrouwelijk is. Graag wel van te voren aanmelden als u bij een vergadering aanwezig wil zijn via: MRNelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl

Reglement Medezeggenschapsraad

In het AMOS Reglement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • omvang en samenstelling van de MR
  • de verkiezing van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft

Klik hier voor het reglement.