“Zo zijn onze manieren op de Mandela”

Gedrags-, en Veiligheidscode op de Mandela

Veiligheid in en om de school

Lieveheersbeestje2

Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden.

Dit betekent dat:

– Onze school een vertrouwenspersoon heeft aangesteld;

– Er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag;

– Schelden en Pesten niet toegestaan is; (vreedzame school / wijk)

– Er een algemeen verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen;

– Bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan;

– In geval van (het vermoeden) crimineel gedrag contact met de politie zal worden opgenomen. Dit kan gevolgd worden door verdere acties    zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar bureau Jeugdzorg.

Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond de school bevinden.

Hieronder hebben wij het beleid uitgewerkt;

Uitgewerkt Gedrags- en veiligheidsprotocol van de Nelson Mandela school

Algemeen

– Een gedrags- en veiligheidsprotocol werkt alleen als het afgesproken gedrag en de regels worden voorgeleefd door het team en overtredingen worden gesignaleerd, direct besproken en indien nodig gesanctioneerd.

– De gedragsregels zijn school gebonden

– Ze zijn nodig, zodat we elkaar er op kunnen aanspreken

– De gedragsregels zullen jaarlijks worden geëvalueerd

De gedragsregels hebben betrekking op de volgende relaties: Relaties tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, onderwijs ondersteunend personeel, stagiaires en externen.

Waar staat de Mandela voor?

Het team van de Mandela gaat uit van een open, eerlijke en hartelijke benadering van de kinderen. Kinderen hebben bevestiging nodig, dat kan inhouden dat je een arm om een kind heen moet kunnen slaan of een kind op schoot moet kunnen nemen als dat nodig is, of als het kind aangeeft hier behoefte aan te hebben.

Onderling (in het team) moet het zo zijn, dat wanneer iemand iets onjuist, of niet aanvaardbaar vindt, dit gezegd wordt zodat er in het vervolg rekening mee gehouden kan worden.

De uitgangspunten van de Mandela

– De Mandela is, binnen de kaders van het aannamebeleid, toegankelijk voor alle kinderen.

– Op de Mandela onderschrijven wij het uitgangspunt, dat mannen en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig zijn.

Verschillen worden daarom op de Nelson Mandela geaccepteerd en gerespecteerd.

Uitgaande van de bovenstaand genoemde gelijkwaardigheid vinden wij op de Nelson Mandela de volgende aspecten van belang:

– De school schept een klimaat waarin de kinderen zich veilig en plezierig voelen.

Op de Mandela:

– Hebben we respect voor elkaar.

– Creëren we ruimte om verschillend te zijn. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen.

– Hanteren we een niet-stereotype benadering.

– Scheppen we voor kinderen voorwaarden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Er wordt op de Mandela actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag (vreedzame school/wijk).

– Ongelijkwaardige behandeling op grond van racisme / seksisme, discriminatie of seksuele intimidatie wordt op de Mandela niet getolereerd.

– Er wordt niet gediscrimineerd op grond van geloof, uiterlijk, etnische herkomst, sekse, geaardheid of politieke overtuiging

– Agressief en gewelddadig gedrag wordt op de Mandela niet getolereerd. Dit geldt zowel voor fysiek als voor intimiderend en bedreigend taalgebruik.

Rangschikking Gedragsregels

De gedragsregels hebben wij in de volgende categorieën gerangschikt;

– In de school

– Buitenschoolse activiteiten

– Gymnastiek

– Omgang met ouders

In de school / Taal en omgangsvormen;

Op de Nelson Mandela:

– Spreken we Nederlands met elkaar

– Spreken wij elkaar aan met de eigen naam

– Leren en hebben wij respect voor elkaar

– Spreken wij volwassenen aan met ; juf / meester / mevrouw / meneer en u

– Dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle kinderen. Wij wijzen elkaar daar ook op, indien nodig.

Uiterlijk;

Op de Nelson Mandela:

– Ziet het personeel er representatief uit (voorbeeldfunctie)

– Worden in de school petten en andere soorten van hoofddeksels afgedaan, mits het door een religieuze overtuiging wordt ingegeven.

– Is van een religieuze overtuiging sprake, dan mag het de communicatie en de veiligheid niet belemmeren. Het gehele gezicht moet zichtbaar zijn.

Computer / mobiele telefoons;

Op de Nelson Mandela:

– Ga je meteen naar de meester, juf of naar je ouders, als je op Internet heel vervelende informatie tegenkomt. Houd je aan deze afspraak, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.

– Spreken we van te voren af wat we op Internet gaan doen. Internetten mag alleen als de Leerkracht in de klas aanwezig is.

– Werken we alleen met gerichte opdrachten achter de computer.

– Wordt tijdens de lessen niet aan e-mail en social media verkeer gedaan. (mits onderdeel van een onderwijsgericht project).

– Hebben leerkrachten alleen beroepsmatig @-mail verkeer met ouders (niet met leerlingen).

– Is het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen alleen toegestaan indien er schriftelijk toestemming is gegeven.

– Wordt door de leerkrachten tijdens de lessen geen gebruik gemaakt van mobiele telefonie.(Mits van te voren is aangegeven, dat het noodzakelijk is)

Relaties;

Op de Nelson Mandela:

– is er tussen leerkrachten, leerlingen en ouders respect. Seksuele intimidatie hoort daar niet bij. Het respect uit zich in behoorlijk taalgebruik en geen ongepaste lichamelijke aanraking. Leerkrachten en overige school personeel houden op de Nelson Mandela werk en privé gescheiden.

Roken;

Op de Nelson Mandela:

– Wordt in het schoolgebouw (leerkrachten / ouders) en rond het schoolgebouw / plein (leerkrachten) niet gerookt.

Buitenschoolse activiteiten

Gedragscode voor de leiding en begeleiders tijdens buitenschoolse activiteiten op de Nelson Mandela school.

Op de Nelson Mandela;

– gelden tijdens buitenschoolse activiteiten dezelfde regels als in een normale schoolsituatie; Het veilige Pedagogisch klimaat van de Mandela moet te allen tijden zichtbaar zijn en blijven.

– De verantwoordelijkheid ter plaatse ligt bij de leerkracht(en) / werkgroep-coördinator van de betrokken bouw. Zij moeten altijd verantwoording afleggen aan de directie. De eindverantwoordelijkheid ligt namelijk altijd bij de directeur van de school.

– Is de leerkracht / werkgroep-coördinator niet aanwezig, dan is van te voren afgesproken bij welke leerkracht de verantwoordelijkheid ligt. Dit is duidelijk gecommuniceerd naar alle medewerkers (leerkrachten en ouders / vrijwilligers)

– Vermijd onderlinge onenigheid.

– Vermijd de aanwezigheid van kinderen als er een inhoudelijk of organisatorisch probleem wordt besproken.

– De omgangsregels met kinderen zijn de zelfde als welke gangbaar zijn op school.

– Betreden van een (afgesloten) leerlingenkamer alleen na herhaald kloppen.

– Probeer te voorkomen dat je alleen met kinderen in een afgesloten ruimte bent.

– Het laten douchen/wassen/(toiletbezoek van kleuters)van meisjes gebeurt in aanwezigheid van vrouwelijke leiding.(indien mogelijk)

– Het laten douchen/wassen/(toiletbezoek van kleuters) van jongens gebeurt in aanwezigheid van mannelijke leiding.(indien mogelijk)

– Tijdens de avonduren en ‘s nachts, wanneer de kinderen in bed liggen, zijn altijd een vrouwelijke en een mannelijke leidinggevende in het slaap gebouw aanwezig.

– Het wekken van meisjes gebeurt door vrouwelijke leidinggevenden.

– Het wekken van jongens gebeurt door mannelijke leidinggevenden.

– In geval van calamiteiten gaat de veiligheid voor bovenstaande gedragsregels.

– In ruimtes waar kinderen aanwezig zijn, mag niet worden gerookt.

– Het is niet toegestaan verdovende middelen te gebruiken.

– Het is niet toegestaan, voor het einde van het avondprogramma, in aanwezigheid van kinderen alcoholische dranken te nuttigen.

– Indien er laat op de avond, wanneer het programma ten einde is en de kinderen gedoucht / gewassen zijn en hun pyjama’s aanhebben, alcoholische dranken worden genuttigd, moet iedereen in staat blijven handelend op te treden. Tevens dienen twee leidinggevenden (in het bezit van een rijbewijs), waarvan één vrouwelijke en één mannelijke zich geheel te onthouden van gebruik van alcohol. (Dit kan vanzelfsprekend onderling worden geregeld)

– Er dient onder de begeleiders altijd een opgeleide BHV-er aanwezig te zijn.

– Wanneer een leerkracht onverhoeds (niet volgens planning en/of afspraak) een schoolkamp moet verlaten, dient er op korte termijn vanuit de school een vervanger geregeld te worden.

Gymnastiek

Op de Nelson Mandela;

– Wordt, vanaf groep 3, het toezicht op het gebruik van de gescheiden douches en kleedruimtes gedaan door leerkrachten van hetzelfde geslacht als de betreffende leerlingen.

– In situaties waarin dit niet mogelijk is, wordt er door de leerkracht eerst duidelijk geklopt voordat de kleed- of doucheruimte wordt betreden. Op deze manier houden wij op de Mandela rekening met het ontwikkelende schaamtegevoel bij alle jongens en meisjes.

Omgang met Ouders

Op de Nelson Mandela:

– Is er altijd, wat er ook gebeurt, wederzijds respect tussen schoolteamleden en ouders. Dit respect uit zich in behoorlijk taalgebruik en geen ongepaste lichamelijke aanraking (Zie verder hoofdstuk ouders)

Wat te doen bij overschrijding van de gedragscode?

– Bij overschrijding van de gedragscode “ Mandela’s manieren” wordt met de betrokkenen besproken en op papier gezet hoe een overschrijding de volgende keer voorkomen kan worden. De directie kan hierbij aanwezig zijn, naar gelang de ernst van de situatie. De directie moet wel te allen tijde op de hoogte worden gebracht van de resultaten en afspraken die er gemaakt zijn na overschrijding van de gedragscode.

Schoolregels voor leerlingen

Op de Nelson Mandela;

– Lopen wij naast onze fiets over het schoolplein en op de stoep voor de ingang van de school.

– Worden in de school petten en andere soorten van hoofddeksels afgedaan, mits het door een religieuze overtuiging wordt ingegeven.

– In het geval van religieuze overtuiging mag het de communicatie en de veiligheid niet belemmeren. Het gehele gezicht moet zichtbaar zijn.

– Ben je altijd op tijd in de klas (dus voor 8.30). Voor dat de schooldeuren opengaan (8.20 uur) komen wij niet zonder toestemming van leerkracht de school binnen.

– Hangen wij onze jas, bij binnenkomst, keurig aan de daarvoor bestemde kapstok.

– Kan iedereen deelnemen aan de gymlessen als je je gymkleding bij je hebt.

– Ga je niet vechten en schreeuwen als je ruzie hebt, maar je probeert de problemen met praten op te lossen. Als dit niet lukt ga je naar de meester / juf.

– Moeten wij allemaal een gezond fruit pauzehapje meenemen voor in de ochtend. Daarnaast nemen wij voor tussen de middag een gezonde lunch mee.

– Trakteren wij als we jarig zijn op een ‘gezonde’ traktatie. Als wij geen ‘gezonde’ traktatie uitdelen, dan mogen wij wel uitdelen, maar krijgen de klasgenootjes de traktatie mee naar huis. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de ouders of en wanneer zij de ‘snoep-traktatie’ laat op eten.

– Zet je je fiets op slot in het fietsenrek. Wij komen lopend naar school als wij vlakbij school wonen, omdat er niet zoveel ruimte voor al de fietsen is op het schoolplein.

– Blijven leerlingen nooit zonder toestemming alleen in de klas achter.

– Zijn wij heel zuinig op materialen van school, zoals; boeken, tablets, schriften, atlassen, woordenboeken etc…..